نام نمایندگی
کد نمایندگی 5051
رتبه نمایندگی 1
آدرس یزد - بلوار شهید دشتی نبش کوچه نوزدهم19
مجاز به پذیرش خودرو خیر
ارزیابی نمایندگی
نیروی انسانی امکانات و تجهیزات کل فرایندها وضعیت میدانی وضعیت با تشویقی رضایت رضایت با تشویقی نمره رتبه
درصد رضایتمندی مشتری